מדיניות פרטיות

אתר  "/" MALGEZA "מלגזה"  ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו (להל"ן האתר) עושים ככל שביכולתם על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעותם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

רישום לשירותים: שימוש באתר והשירותים המסופקים ע"י אתר זה מותנה בביצוע הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקשו למסור מידע אישי, כדוגמת שמכם, שם החברה, כתובת, מספרי טלפון ודרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר ת"ז ו/או מספר ח.פ, או כל שדה מילוי שיידרש. שדות חובה למילוי יסומנו במפורש.    

האתר מבקש את המידע הנחוץ לצורך מתן שרות המסופק ע"י האתר. באחדים מהשירותים תתבקשו להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות. מילוי הנתונים בשדות החובה הם תנאי לשימוש בתכני האתר. כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, יהיה האתר רשאי לאמת את זהותכם והפרטים בהתאם למידע שמסרתם כאמור. הנתונים שתמסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר. אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא תוכלו להשתמש באתר.

השימוש במידע שמסרתם: בעת השימוש באתר יצטבר עליכם מידע, תכנים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראתם באתר, העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, אמצעי התשלום ששימשו אתכם, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשתם לאתר ועוד. האתר יהיה רשאי לשמור את המידע במאגריו כמו גם את הנתונים שתמסרו בעת תהליך ההרשמה ו/או השימוש באתר אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין. וזאת בין היתר, לצורך רכישת תכנים ושירותים באתר, בקרה על השימוש באתר על מנת לעדכן באשר למבצעים ו/או שירותים, כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלכם ,ליצירת הקשר אתכם במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצד שלישי, לרבות מפרסמים. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, שיפורו והעשרת השירות הניתן בו וכן לכל מטרה אחרת. המפורט במדיניות פרטיות זו הינו תנאי לשימוש של השירותים המסופקים באתר. הנכם מצהירים ומתחייבים בזאת, כי כל המידע שתמסרו ו/או שתעדכנו באתר הינו נכון ,אמין ומדויק, וכי בצעתם את ההרשמה, ו/או מסירת את המידע בשמכם ועבורכם בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשתם/התבקשתם לעשות כן.

מסירת מידע לצד שלישי: האתר מעוניין לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מידע שהוא מפרסם ובין אם מידע שיתקבל אצלו לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. הסכמתכם למדיניות פרטיות כאמור, מהווה הסכמה מפורשת לכך. עם זאת, בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע באמצעות פניה מקוונת באתר. האתר רשאי למסור מידע לצד שלישי בין היתר גם בעת שתרכשו תכנים ו/או שירותים משותפי מסחר של האתר או בפעילויות משותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר, במקרים אלה יועבר לשותפים המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או תשלום, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתכם, על פי דרישתכם ו/או בהסכמתכם המפורשת .בכל מקרה שהאתר סבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם או לרכושכם או לגופו או לרכושו של צד שלישי. במקרה שתפרו את תנאי השימוש באתר, או אם תבצעו באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה. האתר רשאי למסור את למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי גם עקב צו שיפוטי המורה לו. אם האתר יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר, ו/או במקרה שיתמזג עם גוף אחר, הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפיכם.

"עוגיות": האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies), או קובצי מידע אחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהאתר יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרו את האתר ואחרות נשמרות על גבי כרטיס הרשת במכשיר איתו אתם גולש באינטרנט. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת זיהוי תחנת העבודה ממנה נכנסתם לאתר, התכנים בהם צפיתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מספרי הצפיות בפרטי התוכן, מידע שאתם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיכם בכל פעם שאתם תבקרו מחדש ו/או במדורי באתר המחייבים רישום. המידע בעוגיות מוצפן, והאתר נוקט צעדי זהירות ככל שביכולתו ובידיעתו כדי להבטיח שרק מחשבי האתר או השרתים בהם הוא משתמש יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם, ככל שיישלחו אליכם עוגיות של חברות המפרסמות באתר, הרי שאלה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

אם אינכם רוצה לקבל עוגיות, תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. לשם כך ניתן להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתם יכול למחוק את העוגיות בכל רגע. מוצע שתעשו כן רק אם אתם משוכנע שאינכם רוצה שהאתר יותאם להעדפותיכם הואיל והעוגיות מונעות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות. אל תמחקו אותן אלא אם כן אתה משוכנעים שרשמתם תחילה במקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר.

שירותים של צדדים שלישיים: יתכן שחלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי שותפים מסחריים של האתר. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי האתר. במהלך השימוש שלכם בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים או שייאסף לגביכם מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של האתר, ולכן מומלץ שתעיינו גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים: ככל שתהיינה מודעות פרסומת באתר, הרי שהן מגיעות ממחשביהם של הגופים המפרסמים את המודעות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות משואות רשת (web beacons) או קבצים אחרים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אתכם, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניכם לנושאים שיעניינו אתכם. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות, משואות הרשת ובקבצים, כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות של האתר, אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות באתר, תוכל לעשות כן באתרי האינטרנט שלהן.

אבטחת מידע: האתר מיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן האתר אינו מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע: על-פי חוק הגנת הפרטיות (התשמ"א(1981  כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי האפוטרופוס במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שימוש בתכנים המוגנים לפי חוק זכות יוצרים: האתר עושה כל שביכולתו לאתר בעלי זכות יוצרים כאמור בסעיף 27 א' לחוק. יחד עם זאת, מי שרואה את עצמו כבעל זכות יוצרים לתוכן כל שהוא מוצג ו/או שנעשה בו שימוש באתר, מוזמן לפנות לאתר. האתר יפעל כנדרש לטיפול בנושא.

שינויים במדיניות הפרטיות: האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן שימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על כך הודעה באתר.